Kvkk Bilgilendirme

Kvkk Bilgilendirme

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ

Can Rent A Car ŞİRKETİ kişisel verileriniz güvenliği noktasında büyük bir hassasiyet göstermekte olup veri sorumlusu sıfatı ile müşterilerinin, danışanlarının, web sitesini ziyaret eden ziyaretçilerin kişisel verilerini gerektiğinde çeşitli formlar, e- mail, telefon veya diğer elverişli yöntemlerle toplamakta, işlemekte, güncellemekte, saklamakta ve sınıflandırmakta olup 6698 sayılı kanun gereğince teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizi korumaktadır.

Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade ederken, kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirme aşamalarını içeren her türlü faaliyettir.

Kişisel Verilerin Toplanması Ve İşlenmesi

Can Rent A Car ŞİRKETİ internet üzerinden web sitesinde veyahut işletme merkezinde ya da şubelerinde işlenme ihtimali bulunan verileriniz ile ilgili olarak veri sorumlusudur. Aşağıda yer alan verileriniz Şirket’in yetkili birim ve çalışanları tarafından otomatik veya otomatik olamayan yöntemlerle gerek sözlü gerek yazılı gerekse elektronik ortamda toplanmaktadır. İşbu verileriniz fiziksel olarak hazırlanan formlar veya internet sitesi üzerinden elektronik bir şekilde beyan, bilgi ve onayınız doğrultusunda toplanabilecektir. İletişim bölümündeki bilgi formunu kullanarak web sitemiz üzerinden bize ulaşmanız halinde belirttiğiniz ad- soyad, e-mail ve telefon numaranız ve form içerisinde verdiğiniz kişisel bilgiler tarafımızdan toplanarak işlenmektedir.

Hukuki zorunluluk nedeni ile internet sitesine gerçekleştirdiğiniz ziyarete ilişkin; kimlik, iletişim, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, işlem güvenliği, risk yönetimi, görsel, işitsel kayıtlar, bağlantı/çıkış tarih ve saat bilgisi, internet protokolü, kaynak ve hedef nokta bilgileri ile konum bilgisi, internet sitesini daha etkili, kolay ve hızlı kullanmanızı sağlama, site hizmet ve faaliyetlerini ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirme, 3. Kişi web sitelerin size daha uygun hizmet ve teklif sunabilmesini sağlama amaçlı kullanılan çerezlerin toplandığı veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili maddeleri uyarınca toplanabilmekte veya işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, araç kiralama hizmet ve faaliyetlerinden yararlanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi, Can Rent A Car ŞİRKETİ tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlerin beğeni, kullanım şekliniz ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile talepleriniz doğrultusunda gerekli teknik destek ve kalitenin sağlanması, şirketin yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, şirketin ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sosyal ağlar ile sitenin ilişkilendirilmesini sağlayarak, hızlı ve engelsiz paylaşımlar yapılabilmesi, hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize cevap verilebilmesi, Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,  düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini ve idari operasyonların yürütülmesidir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Can Rent A Car ŞİRKETİ yürüttüğü faaliyetlerle ilgili Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ve aşağıda belirtilen amaçlarla kişisel verilerinizi onayınız doğrultusunda paylaşabilmektedir. Kişisel verileriniz tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurumları veya kuruluşlarına, KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Can Rent A Car Şirketi’ne başvurarak kendinizle ilgili;

Kişisel verileriniz işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veyahut yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Yukarıda izah edilen düzeltme veya yok edilme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz dilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak İşlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
Haklarınıza ve kanunun sehven uygulanmasına ya da uygulanmamasına ilişkin taleplerinizi Şirket’e ait iletişim bölümünde yer alan turan_8900@hotmail.com mail adresine şahsen başvurarak veya noter aracılığı ile iletebilirsiniz. Tarafımıza iletilmesinden itibaren en geç 30 gün içinde talepleriniz ücretsiz bir şekilde sonuçlandırılacaktır. Başvurucuya cevap CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyeti kadar ücret başvurucudan talep edilecektir.

AÇIK RIZA veya ONAY METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında kişisel/özel nitelikli kişisel verilerimin; fiziksel olarak işletme merkezinde veya web sitesi üzerinden tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni nedenlerle veya yapılan işin niteliği gereği üçüncü kişiler ile paylaşılması, yurtdışın aktarılması da dahil olmak üzere yukarıda açıklandığı üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatışmış olarak açık rızam ile onay veriyorum.